STRONA GŁÓWNA


Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach w serwisie:


   NASZA OFERTA

Pomiary natężenia pól elektromagnetycznych (PEM)

Zakres badań:

- Dla celów BHP

  • Pole elektryczne od 200 kHz do 40 GHz
  • Gęstość strumienia mocy mikrofalowej od 300 MHz do 40 GHz

- Dla celów ochrony środowiska

  • Pole elektryczne od 200 kHz do 40 GHz
  • Gęstość strumienia mocy mikrofalowej od 300 MHz do 40 GHz

Metodyka badań:

Źródła pól elektromagnetycznych od stacji bazowych (w tym radiolinii)

- Dla celów BHP
Pomiary zgodnie z:

PN-T-06580-3:2002
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
PN-EN 61566:1999
Pomiary ekspozycji w polu elektromagnetycznym. Natężenie pola w zakresie częstotliwości od 100kHz do 1 GHz.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dn. 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r zał. Nr 2 pkt E)
PN-72/T-04900
Metody pomiaru gęstości strumienia mocy mikrofalowej.

- Dla celów ochrony środowiska
Pomiary zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (dz.U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.)
PN-72/T-04900
Metody pomiaru gęstości strumienia mocy mikrofalowej.
PN-T-06580-3:2002
Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.


Copyright © 2010 by RadioLab